Forum

You need to log in to create posts and topics.

Statutul Clubului Motoveteranilor

  CLUBUL MOTOVETERANILOR

  Bucuresti, Str. Arh. Ionescu Grigore nr.63, bl.T73,

  sc.B, et.4, ap.40, sector  2

 

 

STATUTUL ASOCIATIEI

CLUBUL MOTOVETERANILOR

 

 

ARTICOLUL 1

Se constituie in baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobata cu modificari si completari prin Legea 246/2005 si potrivit prezentului Statut, Asociatia CLUBUL MOTOVETERANILOR.

 

ARTICOLUL 2

Asociatia Clubul Motoveteranilor este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial, independenta, organizata potrivit Legii 246/2005, ai carei membrii fondatori sunt:

 

1.     Alexa Valeriu, cetatean roman, posesor al CI seria RR nr. 703870 eliberat de SPCEP sector 2 biroul nr.2 la data de 20.07.2010, CNP 1640717400011, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Prudentei nr.14, sector 2,

2.     Gujan Orlando Teodor, cetatean roman, posesor al CI seria BV nr.868137, CNP 1680205410010 domiciliat in Brasov, str. Alexandru cel Bun nr.5, bl.E22, sc.C, ap.7, Jud. Brasov,

3.     Asandei Simion, cetatean roman, posesor al CI seria RT nr.599675, CNP 1530329400011....... domiciliat in Bucuresti, Aleea Cimpul cu Flori nr.1, bl.OD2, sc.B, et.3, ap.60, sector 6

4.     Plesea Vergil, cetatean roman, posesor al CI seria RX nr.402570, CNP 1690510424518, domiciliat in Bucuresti, Str. Cernauti nr.9, bl.B27, sc.1, et.7, ap.30, sector 2.

 

 

ARTICOLUL 3

Asociatia Clubul Motoveteranilor este persoana juridica romana de drept privat, avand denumirea rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul 161483 din data de 30.05.2017, eliberata de catre Ministerul Justitiei – Serviciul Relatii cu Publicul si Cooperare cu ONG.

 

ARTICOLUL 4

Asociatia Clubul Motoveteranilor este o persoana juridica independenta, nonprofit.

 

ARTICOLUL 5

Durata si sediul.

            Asociatia se constituie pe o perioada de timp nedeterminata si are sediul in Bucuresti, Str. Arh. Ionescu Grigore nr.63, bl.T73, sc.B, et.4, ap.40, sector  2.

 

ARTICOLUL 6

Asociatia poate deschide filiale in Bucuresti si in alte localitati sau judete din tara sau in strainatate, poate stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate intra in uniuni si federatii, cu alte institutii si persoane juridice sau fizice din tara si strainatate, pentru indeplinrea scopului propus.

Asociatia poate infiinta societati comerciale conform legi…………

ARTICOLUL 7

Scopul

Membrii Asociatiei Clubul Motoveteranilor se asocieza in scopul sprijinirii si  dezvoltarii motociclismului.

 

ARTICOLUL 8

Activitati

Pentru realizarea scopului declarat, asociatia isi propune realizarea urmatoarelor activitati:

a.     organizarea de cursuri de pregatire pentru practicarea motociclismului;

b.     dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate;

c.      dezvoltarea unor activitati economice proprii in vederea autofinantarii;

d.     promovarea si dezvoltarea motociclismului  in scop sportiv si recreativ, prin:

·        organizarea si participarea la manifestari sportive;

·        editarea si difuzarea de carti si publicatii in domeniul motociclismului;

·        formularea de propuneri pentru elaborarea, completarea sau modificarea actelor normative etc. si a reglementarilor legate de practicarea motociclismului;

·        dezvoltarea si exploatarea eficienta a bazelor si a dotarii – proprii, inchiriate sau concesionate – in scopul dezvoltarii practicarii motociclismului;

e.      organizarea si dezvoltarea participarii la concursuri in tara si strainatate;

f.       alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului asociatiei

g.     -   promovarea intereselor de orice natura ale membrilor motociclişti;

h.     -   organizarea de evenimente cu specific moto, reuniuni, călătorii pentru membrii clubului;

i.       -   conştientizarea motocicliştilor despre pericolele la care se expun pe drumurile publice și modul de evitare a evenimentelor rutiere neplăcute, precum și conştientizarea celorlalți participanţi la traficul rutier despre existenţa motocicliştilor;

j.       -   organizarea de intalniri şi seminarii in scopul popularizării unei exploatări și intreţineri corecte a motocicletelor deţinute de către membri, şi a accesoriilor specifice acestora;

k.     -    sprijinirea şi consilierea membrilor in proiectele de modificare/restaurare/recondiţionare a motocicletelor proprii.

   

          Asociatia va dezvolta si activitati economice directe cu caracter accesoriu, in stransa legatura cu scopul Asociatiei sau in vederea asigurarii surselor de finantare ale Asociatiei.

 

ARTICOLUL 9

Membrii

Asociatia este compusa din:

·        Membrii de onoare (fara drept de vot)

·        Membrii asociati, ce pot fi:

                                                             i.      Membrii fondatori

                                                           ii.      Membrii aderenti

·        Membrii simpatizanti (fara drept de vot)

·        Colaboratori voluntari

·        Personal angajat, potrivit Legislatiei muncii.

 

ARTICOLUL 10

Modul de dobandire a calitatii de membru:

a.     Membrii de onoare. Calitatea de membru de onoare se atribuie de catre Consiliul Director persoanelor care si-au adus o contributie importanta la desfasurarea activitatii Asociatiei sau care au avut o activitate deosebita in domeniile de interes ale Asociatiei sau care pot contribui la prosperitatea ei.

Titlul fiind onorific, membrii de onoare nu vor plati vreun fel de taxe sau cotizatii si nu au drept de vot in Adunarea Generala.

 

b.     Membrii fondatori sunt membrii asociati care au contribuit la infiintarea asociatiei si au semnat actul constitutiv si statutul asociatiei. Ei se bucura de toate drepturile si au aceleasi obligatii ca si toti membrii asociati, avand in plus dreptul sa desemneze primele organele de conducere ale Asociatiei.

 

c.      Membrii aderenti. Poate deveni membru aderent al Asociatiei Clubul Motoveteranilor orice persoana care depune o adeziune scrisa in acest sens. Calitatea de membru se dobandeste prin aprobarea adeziunii de catre Consiliul Director. Membrii aderenti platesc o taxa de inscriere si o cotizatie ce se fixeaza in fiecare an de catre adunarea generala ordinara. Cotizatiile se platesc lunar,trimestrial sau anual.

Membrii aderenti se bucura de urmatoarele drepturi:

-    sa participe  la activitatile organizate de Asociatie

-    sa faca propuneri in Adunarea generala

-    sa ia parte si sa voteze in adunarea generala

-    sa fie alesi in organele de conducere

-    sa actioneze pentru cresterea prestigiului Asociatiei

-    sa fie informati despre activitatile desfasurate de Asociatie

-    sa frecventeze saloanele Clubului si bazele acestuia

 

d.     Membrii simpatizanti sunt persoane fizice ce au implinit varsta minima de 16 ani si care vor completa o cerere de aderare ca simpatizant al Clubului Motoveteranilor care va fi aprobata de catre Consiliul Director. Ei platesc o cotizatie anuala la nivelul stabilit prin hotararea adunarii generale. Membrii simpatizanti au dreptul sa delege un reprezentant din randul lor cu drept de vot in adunarea generala.

 

ARTICOLUL 11

Renuntarea la calitatea de membru

Membrii ce doresc a se retrage din Asociatie sunt obligati a inainta Consiliului Director demisia lor, in forma scrisa. Demisia nu-l scuteste pe acesta de plata cotizatiei aferenta anului in curs. Un membru demisionat poate fi ales din nou pentru a intra in Asociatie urmand procedura pentru membrii aderenti.

 

ARTICOLUL 12  

Pierderea calitatii de membru

         Membrii care intarzie plata cotizatiei mai mult de 1an si care nu se conformeaza notificarii scrise de plata in termen de cel mult o luna pot fi exclusi prin decizia Consiliului Director. Membrii exclusi pe aceasta cale pot fi reprimiti in Asociatie ca orice alt membru, dupa ce si-au achitat toate debitele restante.

   

ARTICOLUL 13 

Obligatiile asociatilor.

·        sa respecte prezentul STATUT, hotararile organelor de conducere si sa se supuna dispozitiilor regulamentului interior al Asociatiei, asa cum va fi aprobat de catre Consiliul Director

·        sa contribuie la cresterea prestigiului Asociatiei

·        sa nu intreprinda actiuni care prin natura lor pot aduce prejudicii Asociatiei

·        sa participe la evenimentele organizate de Asociatie

·        sa cotizeze lunar cu o anumita suma ce va fi ulterior stabilita de Consiliul Director.

 

ARTICOLUL 14  

Structura Asociatiei

Organul de conducere al Asociatiei Clubul Motoveteranilor este Adunarea generala, formata din membrii fondatori si membrii aderenti, plus reprezentantul desemnat al membrilor simpatizanti.

Organul executiv al Asociatiei Clubul Motoveteranilor este Consiliul Director.

Organul de reprezentare al Asociatiei Clubul Motoveteranilor este Presedintele. Presedintele poate delega puterile sale oricarui membru al Consiliului Director.

 

ARTICOLUL 15

Adunarea Generala

Adunarea generala reprezinta organul de conducere al Asociatiei si este compusa din totalitatea membrilor fondatori si a membrilor aderenti ai Asociatiei.

 

ARTICOLUL 16

Sedintele Adunarii generale

Adunarea generala se intruneste o data pe an in sedinta ordinara si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie. Adunarea generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din membrii asociatiei.

 

ARTICOLUL 17

Convocarea Adunarii Generale

Adunarea Generala se convoaca de catre Presedinte sau un Vicepresedinte al Consiliului Director, cu cel putin o saptamana inaintea intrunirii, prin instiintari scrise sau telefonice.

 

ARTICOLUL 18

Cvorumul adunarilor generale

Sedintele adunarilor generale nu se pot tine decat in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor fondatori si aderenti. In cazul cand la prima convocare nu se intruneste cvorumul legal, se va proceda la o noua convocare, cu respectarea tuturor formelor prevazute in Statut, cand adunarea generala se tine oricare ar fi numarul membrilor de fata.

  

ARTICOLUL 19 

Ordinea de zi a adunarilor generale

Ordinea de zi a adunarilor ordinare cuprinde:

§  Bilantul

§  Raportul Consiliului Director asupra mersului Asociatiei

§  Aprobarea programului sportiv.

§  Orice alt punct pe care Consiliul Director doreste sa il supuna dezbaterii Adunarii generale

 

Pentru a fi puse pe ordinea de zi propunerile individuale trebuie sa parvina Consiliului Director cu cel putin 10 zile inainte de data adunarii generale si sa fie motivate in scris. Consiliul Director decide daca propunerile parvenite in termen se inscriu sau nu la ordinea de zi. Propunerile semnate de cel putin 30 membri trebuie sa fie puse la ordinea de zi de catre Consiliul Director.

 

ARTICOLUL 20 

Votul in adunarile generale

Deciziile sunt luate in adunari cu majoritate simpla de voturi a celor prezenti, cu exceptia modificarilor aduse statutelor, care trebuie sa intruneasca 3/4 din voturile exprimate.

 

ARTICOLUL 21

Consiliul Director

Consiliul Director este organul executiv al Asociatiei Clubul Motoveteranilor  si este compus din 3 membri. Primul Consiliu Director este numit de membri fondatori, pentru un mandat de 4 ani. Consiliul Director este condus de un Presedinte, care reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii. El poate delega dreptul de reprezentare oricaruia dintre membrii Consiliului Director.

 

ARTICOLUL 22

Sedintele Consiliului Director

Consiliul director se intruneste in sedinta ordinara o data pe luna si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar. Consiliul Director ia decizii cu majoritate de voturi.

 

ARTICOLUL 23

Atributiile Consiliului Director

Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale. In exercitarea competentei sale, Consiliul Director:

§  prezinta Adunarii generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatia financiara anuala, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei

§  incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei

§  aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei

§  aproba primirea de noi membri si hotaraste ridicarea calitatii de membru, la cererea celui in cauza sau la cererea a cel putin doi membri ai asociatiei

§  hotaraste schimbarea sediului asociatiei

§  infiinteaza comisii si stabileste competenta lor;

§  intocmeste regulamente si proceduri;

§  angajeaza personal si stabileste retributia acestuia;

§  alege membrii de onoare

§  convoaca adunarile generale;

§  pregateste lucrarile ce sunt supuse adunarii generale.

§  indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala

 

ARTICOLUL 24

Activitatea de control

Activitatea de control al gestiunii patrimoniului si al activitatii economico-financiare a asociatiei este asigurata de membrul fondator care nu face parte din Consiliul Director. Daca este nevoie, adunarea generala poate numi un cenzor sau poate hotari infiintarea unei Comisii de cenzori, compusa din trei membri, care sa preia atributiile de control al activitatii asociatiei. Din comisia de cenzori trebuie sa faca parte cel putin un membru al asociatiei si un expert contabil.

 

ARTICOLUL 25

Presedintele Asociatiei

Presedintele Asociatiei Clubul Motoveteranilor are urmatoarele atributii:

§  reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii

§  coordoneaza activitatea compartimentelor Asociatiei

§  conduce Consiliul director si prezideaza Adunarea generala

§  indeplineste orice atributii stabilite de Adunarea generala

Presedintele poate sa delege orice alt membru al Consiliului Director in vederea exercitarii atributiilor sale.

 

ARTICOLUL.26

Patrimoniul

Patrimoniul initial al Asociatiei Clubul Motoveteranilor este de 200 Lei, constituit prin depozit bancar.

Patrimoniul Asociatiei este alcatuit din:

a)     cotizatii, donatii, finantari, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, sponsorizari, mosteniri;

b)    activitati economice proprii, in masura in care acestea sunt in concordanta cu scopul asociatiei

c)     alte venituri prevazute de lege.

 

ARTICOLUL.27

Modificarea statutului

Modificarile aduse prezentului statut necesita o majoritate de 3/4 din voturile Adunarii Generale.

 

ARTICOLUL 28

Dizolvare

Dizolvarea Asociatiei necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale. In caz de dizolvare, bunurile si fondurile Asociatiei intra in patrimonial unei alte asociatii sau fundatii cu scop identic sau asemanator care va fi desemnata de Adunarea generala.

 

Prezentul Statut redactat in limba romana, in 8 exemplare a fost adoptat in Adunarea Generala de constituire si intra in vigoare la data inregistrarii sale in Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatoria Sector 2, Bucuresti.

         

 

Semnaturi:

Alexa Valeriu                                       Gujan Orlando Teodor

 

 

Asandei Simion                                    Plesea Vergil